Hagaon Hagadol Rabi Moshe Hilel Hirsch Shlita

Maran Hagaon Hagadol Rabi Moshe Hilel Hirsch Shlita Rosh Yeshivat Slabodka bénit les fondateur de l’Agudat Shmita.